Курс по предметот Бази на податоци во зимски семестар 2016/2017 учебна година - задолжен наставник - доц. д-р Вангел Ајановски