Курсот го следат студентите кои ги запишале следните предмети:

Дискретна математика - насока ИКИ

Дискретни структури 3 - насока АСИ

и студентите кои повторно запишаа Дискретни структури 2 - насока АСИ