Опис: Курсот кој го води вонр. проф. Вангел Ајановски е проектно ориентиран - фаза по фаза, чекор по чекор, преку тимски проекти во помали тимови, на практична основа се изучува моделирањето, поставувањето и изработката на база податоци и софтвер кој ќе ја ажурира и пребарува базата податоци.

Предметен сајт: https://bazi.finki.ukim.mk/

Полагање: Се положува преку комбинирана активност од проектна работа и испити. Испитите се организираат по електронски пат, практично и теориски преку специјален систем за одржување на испитите. Практичниот дел од испитот опфаќа работа со систем за управување со бази податоци.

Присуство: задолжително

Редовност: проектната работа се следи и презентира секоја недела

Трансфер: Овој курс е наменет само за студентите од паралелката за која е задолжен наставникот вонр. проф. д-р Вангел Ајановски. Постојат други курсеви наменети за студентите од паралелките за кои се задолжени другите наставници на овој предмет. Курсевите се разликуваат од професор до професор, и има разлики во предавањата, вежбите, задачите, проектот и генерално гледано обврските и начинот на полагање. Поради тоа не може да се слуша кај еден, а полага кај друг наставник.